Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.augusto.pl, zwanej dalej Serwisem.
2. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o „RODO” rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

I. Dane Administratora i kontakt z nim
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym, przy ul. Torowej 13, 95-082 Dobroń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075827, NIP: 7311723632, REGON: 472216800, BDO: 000071368, kapitał zakładowy: 2.000.000 PLN, zwana dalej Administratorem.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
a) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Kilargo Sp. z o.o., Biuro Handlowe w Łodzi, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź;
b) poczty elektronicznej kierowanej na adres: sekretariat@kilargo.pl.
3. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem:
a) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Kilargo Sp. z o.o., Biuro Handlowe w Łodzi, Inspektor Ochrony Danych, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź;
b) poczty elektronicznej kierowanej na adres: iod@kilargo.pl.

 

II. Zbieranie danych osobowych
1. Dane osobowe są zbierane przez Administratora od osób, których dane te dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże – w zakresie adresu IP – niezbędne do korzystania z Serwisu.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych zbieranych przez Administratora znajdują się w pkt III niniejszej Polityki Prywatności („Cel, zakres oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych”).

 

III. Cel, zakres oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i zakresie oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:
1. Korzystanie z Serwisu:
a) w przypadku wyrażenia zgody na używanie przez Administratora plików cookies, Administrator przetwarza informacje o sposobie korzystania z Serwisu, w tym adres IP użytkownika oraz informacje o urządzeniu, z którego korzysta. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w „Polityce cookies” dostępnej na stronie www.augusto.pl;
b) Administrator przetwarza powyższe dane w celach statystycznych, technicznych związanych z obsługą i administracją serwerów oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług;
c) podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora, którym jest doskonalenie świadczonych usług);
2. Odpowiadanie na otrzymywane pytania oraz reklamacje i zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu:
a) w przypadku otrzymania pytania, reklamacji lub zastrzeżenia dotyczących działania Serwisu, Administrator przetwarza udostępnione mu dane w celu odpowiedzi na pytania lub rozpatrzenia reklamacji;
b) podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na ich przetwarzanie w określonym celu lub uzasadniony interes Administratora, którym jest doskonalenie świadczonych usług oraz reagowanie na zgłaszane zastrzeżenia i uwagi).
3. Odpowiadanie na otrzymywane pytania i oferty dotyczące nawiązania współpracy:
a) w przypadku otrzymania pytania lub oferty dotyczących nawiązania współpracy, Administrator przetwarza udostępnione mu dane w celu odpowiedzi na pytania oraz podjęcia działań mających na celu rozpoczęcie rozmów dotyczących ewentualnego nawiązania współpracy;
b) podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na ich przetwarzanie w określonym celu lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
4. Odpowiadanie na otrzymywane pytania i reklamacje dotyczące produktów Administratora:
a) w przypadku otrzymania pytania lub reklamacji dotyczących produktów Administratora, Administrator przetwarza udostępnione mu dane w celu odpowiedzi na pytania lub rozpatrzenia reklamacji;
b) podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na ich przetwarzanie w określonym celu lub uzasadniony interes Administratora, którym jest doskonalenie produktów oraz reagowanie na zgłaszane zastrzeżenia i uwagi).
5. Ponad cele wskazane w pkt 1-4 powyżej, zgromadzone przez Administratora dane mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. żądania organów administracji oraz sądów).

 

IV. Prawa osób, których dane są przetwarzanie

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W celu wykonania uprawnień, o którym mowa w ppkt 1 lit. a) – d) powyżej należy skontaktować się z Administratorem:
a) w formie pisemnej – na adres: Kilargo Sp. z o.o., Biuro Handlowe w Łodzi, Inspektor Ochrony Danych, ul. Piotrkowska 60, 90-150 Łódź; lub
b) w formie elektronicznej – na adres e-mail: iod@kilargo.pl;
wskazując, którego prawa dotyczy żądanie (które prawo chcą Państwo zrealizować) oraz dane, które pozwolą na zidentyfikowanie osoby składającej żądanie.
3. Administrator udziela odpowiedzi na żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
4. Skargę, o której mowa w ppkt 1 lit. e) powyżej należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami pozyskanych przez Administratora danych osobowych mogą być pracownicy oraz zleceniobiorcy i usługodawcy Administratora, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy lub świadczenia usług, a także inne osoby, o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora na żądanie właściwych organów lub podmiotów trzecich, o ile takie żądanie znajduje uzasadnienie w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe

 

VI. Okres przechowywania danych

1. Okres przechowywania danych przez Administratora jest zależny od celu i zakresu przetwarzania danych:
a) stałe pliki cookies, w tym dane o sposobie korzystania z Serwisu, są przechowywane przez okres zgodny z wyborem użytkownika (zależnie od ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez użytkownika);
b) dane przekazane Administratorowi w związku z przesłanym pytaniem, reklamacją lub zastrzeżeniem dotyczącymi działania Serwisu są przechowywane przez okres 12 miesięcy;
c) dane przekazane Administratorowi w związku z przesłanym pytaniem lub ofertą dotyczącymi nawiązania współpracy są przechowywane przez okres 36 miesięcy;
d) dane przekazane Administratorowi w związku z przesłanym pytaniem lub reklamacją dotyczącymi produktów Administratora są przechowywane przez okres 36 miesięcy.
2. Okres przechowywania danych wskazany w pkt 1 powyżej może być przedłużony, jeżeli dalsze przechowywanie danych jest wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a nadto o okres przedawnienia roszczeń.

 

VII. Postanowienia końcowe
1. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie dokonuje profilowania.
2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajduje RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego.
4. Niniejsza Polityka Prywatności będzie na bieżąco weryfikowana przez Administratora i – w razie potrzeby – uaktualniana.